Pobieram do offline

Polityka prywatności

Informacja o polityce prywatności dla pracowników służby zdrowia

Data: 1 grudnia 2019 r

Biogen Poland Sp. z o.o. („Biogen”) wchodzi w kontakty z pracownikami służby zdrowia („HCP”) na wiele sposobów. Niniejsza Informacja o polityce prywatności opisuje sposób i przyczynę zbierania i wykorzystywania przez nas „danych osobowych” (tj. wszystkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) pracowników służby zdrowia oraz przysługujące im prawa w związku z takim zbieraniem i wykorzystywaniem.

Zbierane przez nas informacje i sposób ich wykorzystywania

Biogen zbiera informacje dotyczące pracowników służby zdrowia bezpośrednio od nich samych, osób trzecich (takich jak pacjenci, opiekunowie lub inny personel medyczny) oraz z publicznie dostępnych źródeł w różnych celach. Poniżej podano przykłady zbieranych przez nas danych osobowych dotyczących pracowników służby zdrowia oraz sposób ich wykorzystania.

 1. Transfery wartości

Jako członek Europejskiej Federacji Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) Biogen przestrzega kodeksów wprowadzonych przez EFPIA, w tym Kodeksu dotyczącego ujawniania transferów wartości EFPIA przyjętego 24 czerwca 2013 r., oraz właściwych obowiązujących państwowych kodeksów dotyczących przejrzystości współpracy firm farmaceutycznych z pracownikami i instytucjami ochrony zdrowia. W związku z tym Biogen zbiera, dokumentuje, publikuje i udostępnia informacje dotyczące wszystkich transferów wartości na rzecz pracowników służby zdrowia od 1 stycznia 2015 r. W szczególności Biogen ma obowiązek dokumentować dokładne kwoty bezpośrednich i pośrednich płatności, przekazywanych w postaci pieniężnej, w naturze lub w inny sposób, na rzecz pracowników służby zdrowia lub na ich korzyść, w tym określone rodzaje korzyści niepieniężnych otrzymywane przez Biogen (bezpośrednio lub pośrednio), np. usługi świadczone przez zewnętrznego dostawcę zaangażowanego przez Biogen, odpowiedni okres sprawozdawczy dla transferu wartości oraz cel transferu wartości. Zbierane przez nas w tym celu dane osobowe obejmują:

  • imię i nazwisko;
  • dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu lub numer faksu);
  • informacje dotyczące działalności zawodowej (takie jak praktyka/specjalizacja oraz numer identyfikacyjny pracownika służby zdrowia);
  • szczegółowe informacje dotyczące transferu wartości (np. wkład w koszty związane z wydarzeniami edukacyjnymi, w tym opłaty rejestracyjne, wydatki na podróż i zakwaterowanie, płatności za usługi, w tym usługi związane z rolą prelegenta i usługi konsultacyjne, finansowanie i płatności za prace badawczo-rozwojowe, w tym badania niekliniczne, badania kliniczne i badania nieinterwencyjne, oraz płatności za przekazanie praw własności intelektualnej związanych z pracami badawczo-rozwojowymi).

Biogen publikuje dane osobowe pracowników służby zdrowia tylko wówczas, gdy wyrazili oni na to zgodę.

Okres sprawozdawczy obejmuje dany rok kalendarzowy. Ujawnień za poprzedni rok kalendarzowy dokonuje się raz w roku, ogólnie rzecz biorąc, nie później niż 30 czerwca. Ujawnione informacje pozostaną w domenie publicznej przez co najmniej 3 lata po ich pierwotnym ujawnieniu. Biogen z wyprzedzeniem powiadomi pracowników służby zdrowia o publikacji ich danych i dokładnie poinformuje pracowników służby zdrowia, jakie informacje zostaną ujawnione. W  przypadku finansowania i płatności na cele badawczo-rozwojowe informacje zostaną opublikowane w postaci anonimowej (w formie zagregowanej) bez ujawniania tożsamości pracowników służby zdrowia.

 1. Reklamacje dotyczące produktów i działania niepożądane

Przepisy prawa dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii wymagają od nas zbierania danych na temat reklamacji dotyczących produktów i innych informacji związanych z bezpieczeństwem, co umożliwia nam monitorowanie bezpieczeństwa wszystkich produktów, które wprowadzamy na rynek lub znajdujących się w fazie badań klinicznych. Te zobowiązania obejmują pozyskanie szczegółowej dokumentacji na temat każdego zgłoszonego nam niechcianego, niepożądanego, niezamierzonego lub szkodliwego działania związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Biogen („działanie niepożądane”), co pozwala ocenić i zestawić takie działanie z innymi odnotowanymi działaniami niepożądanymi lub reklamacjami dotyczącymi danego produktu. Aby pomóc sobie w spełnieniu tych zobowiązań i zagwarantować bezpieczeństwo naszych produktów, zbieramy dane osobowe dotyczące pracowników służby zdrowia, w tym:

  • imię i nazwisko;
  • związek z osobą, której dotyczy zgłoszenie;
  • dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu lub numer faksu); oraz
  • wykonywany zawód/specjalizacja (te informacje mogą przyczynić się do określenia pytań zadawanych pracownikom służby zdrowia na temat działania niepożądanego, w zależności od ich zakładanego poziomu wiedzy medycznej).

Zbieramy te informacje bezpośrednio od pracowników służby zdrowia w czasie, gdy udzielają nam informacji dotyczących działania niepożądanego, które wystąpiło u pacjenta. Możemy także zbierać te informacje bezpośrednio od pacjenta lub innej osoby trzeciej zgłaszającej działanie niepożądane, które wystąpiło u pacjenta (np. opiekunów lub innego personelu medycznego). Biogen jest prawnie zobowiązana do zbierania tych informacji, ponieważ przepisy prawa dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii wymagają od nas zapewnienia, że działania niepożądane są możliwe do identyfikacji i kontroli. W ramach realizacji naszych zobowiązań dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii możemy wykorzystywać dane osobowe pracowników służby zdrowia w celu:

  • zbadania działania niepożądanego lub reklamacji dotyczącej produktu;
  • nawiązania kontaktu z pracownikami służby zdrowia celem zebrania dodatkowych informacji dotyczących zgłoszonego działania niepożądanego lub zgłoszonej reklamacji produktu;
  • zestawienia informacji dotyczących działania niepożądanego lub reklamacji produktu z informacjami dotyczącymi innych działań niepożądanych lub reklamacji produktów otrzymanych przez nas celem przeprowadzenia całościowej analizy bezpieczeństwa partii, produktu Biogen lub substancji aktywnej; oraz
  • przekazania obowiązkowych sprawozdań organom państwowym lub regulacyjnym, aby umożliwić im całościową analizę bezpieczeństwa partii, produktu Biogen, substancji generycznej lub substancji aktywnej z wykorzystaniem sprawozdań z innych źródeł.

Informacje przekazywane w sprawozdaniu dotyczącym działania niepożądanego są udostępniane w ramach firmy Biogen na całym świecie za pośrednictwem Globalnej bazy danych dotyczących bezpieczeństwa Biogen utrzymywanej w Stanach Zjednoczonych przez Biogen, Inc. Biogen ma także obowiązek przekazywać dane dotyczące działań niepożądanych do baz danych państwowych organów regulacyjnych oraz bazy danych EudraVigilance Europejskiej Agencji Leków.

 1. Zarządzenie relacją z klientem

Biogen zbiera i wykorzystuje dane osobowe pracowników służby zdrowia celem zarządzania relacją z pracownikiem służby zdrowia (np. organizowania wizyt) oraz tworzenia profilu pracownika służby zdrowia, aby lepiej zrozumieć jego obszary specjalizacji i zainteresowania. Zbieranie tych danych osobowych od

pracownika służby zdrowia, aby utrzymać i rozwijać łączące go z Biogen relacje biznesowe, leży w uzasadnionym interesie Biogen. Zbierane przez nas w tym celu dane osobowe obejmują:

  • imię i nazwisko;
  • dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu lub numer faksu); oraz
  • informacje dotyczące wykształcenia i działalności zawodowej (takie jak historia zatrudnienia, wykształcenie, obszar wiedzy i specjalizacji, publikacje i wystąpienia publiczne, zainteresowanie produktami Biogen i metody leczenia).

Większość tych informacji Biogen zbiera bezpośrednio od pracowników służby zdrowia, ale możemy zbierać je także z publicznie dostępnych źródeł oraz branżowych baz danych zawierających szczegółowe informacje dotyczące pracowników służby zdrowia (na przykład, aby zagwarantować, że prowadzona przez Biogen dokumentacja dotycząca pracowników służby zdrowia jest aktualna i dokładna lub celem uzupełniania niekompletnych informacji).

 1. Kluczowi eksperci medyczni

Biogen zbiera  i wykorzystuje  dane  osobowe  dotyczące pracowników służby  zdrowia  uważanych  za Kluczowych ekspertów medycznych (Key Medical Experts, KME) w swojej dziedzinie. Wymagamy tych informacji do stworzenia profilu Kluczowego eksperta medycznego i w uzasadnionym interesie Biogen leży zbieranie tych danych osobowych od Kluczowego eksperta medycznego celem lepszego zrozumienia jego obszarów specjalizacji, zainteresowań oraz poglądów. Zbierane przez nas w tym celu dane osobowe obejmują:

  • imię i nazwisko;
  • dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu lub numer faksu); oraz
  • informacje dotyczące wykształcenia i działalności zawodowej (takie jak historia zatrudnienia, wykształcenie, obszar wiedzy i specjalizacji, publikacje i wystąpienia publiczne, zainteresowanie produktami Biogen i metody leczenia).

Większość tych informacji Biogen zbiera z publicznie dostępnych źródeł, lecz także wchodzi w kontakty bezpośrednio z Kluczowymi ekspertami medycznymi.

 1. Zarządzanie relacją biznesową

Biogen zbiera i wykorzystuje dane osobowe pracowników służby zdrowia, aby ustalić, czy powinna wejść lub odnowić relację biznesową z pracownikiem służby zdrowia (na przykład celem przeprowadzenia badań, ankiet lub badań rynkowych, przedstawienia prezentacji lub wygłoszenia wykładu dla osób w ramach i spoza firmy, udziału w komitetach doradczych (Advisory Boards) lub uczestnictwa w innych spotkaniach bądź wydarzeniach, w tym kongresach). Zbierane przez nas w tym celu dane osobowe obejmują:

  • imię i nazwisko;
  • kod rabatowy programu lojalnościowego hotelu lub numer programu lojalnościowego linii lotniczych;
  • dane paszportu (takie jak numer paszportu i data ważności);
  • płeć;
  • data urodzenia;
  • dane kontaktowe w nagłych wypadkach (takie jak imię i nazwisko oraz numer telefonu członka rodziny);
  • dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu lub numer faksu); oraz
  • informacje dotyczące wykształcenia i działalności zawodowej (takie jak historia zatrudnienia, wykształcenie, obszar wiedzy i specjalizacji).

Wymagamy tych informacji, aby:

  • ocenić, jako odpowiedzialna firma, historię działalności zawodowej pracownika służby zdrowia do celów analizy due diligence (w tym przestrzeganie przepisów antykorupcyjnych);
  • ustalić poziom wynagrodzenia pracownika służby zdrowia w oparciu o jego kwalifikacje zawodowe;
  • zorganizować podróż i zakwaterowanie w imieniu pracownika służby zdrowia; oraz
  • ostatecznie, zdecydować o podpisaniu lub odnowieniu umowy z pracownikiem służby zdrowia.

Większość tych informacji Biogen zbiera bezpośrednio od pracowników służby zdrowia w czasie przekazywania CV. Informacje o pracownikach służby zdrowia zbieramy także z publicznie dostępnych źródeł, aby ocenić przestrzeganie przepisów antykorupcyjnych. Te informacje są przetwarzane wyłącznie, gdy jest to istotne i niezbędne do właściwej oceny danych pracowników służby zdrowia i spełnienia naszego zobowiązania do współpracy wyłącznie z partnerami biznesowymi, którzy przestrzegają przepisów prawa i standardów etycznych. W uzasadnionym interesie Biogen leży przetwarzanie przekazanych przez pracowników służby zdrowia danych osobowych celem ustalenia poziomów wynagrodzenia oraz przestrzegania przepisów prawa przez firmę. W pewnych przypadkach przetwarzanie tych danych osobowych celem spełnienia prawnych zobowiązań dotyczących przeciwdziałania łapownictwu i korupcji stanowi prawny obowiązek Biogen. Ponadto Biogen wymaga tych informacji celem zawarcia umowy z pracownikiem służby zdrowia.

 1. Badania rynku

Biogen zbiera i wykorzystuje dane osobowe dotyczące pracowników służby zdrowia, gdy zaprasza się ich lub biorą oni udział w badaniach rynku lub ankietach. Zbierane przez nas dane osobowe dotyczące pracownika służby zdrowia będą zależeć od prowadzonego badania rynku lub ankiety, niemniej jednak zasadniczo obejmuje to:

  • imię i nazwisko;
  • poglądy i odpowiedzi zawarte w formularzach badań, ankiet lub kwestionariuszy;
  • dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu lub numer faksu); oraz
  • informacje dotyczące wykształcenia i działalności zawodowej (takie jak historia zatrudnienia, wykształcenie, obszar wiedzy i specjalizacji, publikacje i wystąpienia publiczne, zainteresowanie produktami Biogen i metody leczenia).

Wymagamy tych informacji, aby:

  • zbierać dane o Biogen (takie jak opinie o produkcie lub usłudze);
  • lepiej zrozumieć obszar choroby; oraz
  • poprawić nasze zrozumienie branży farmaceutycznej.

Niektóre z tych informacji dotyczących pracowników służby zdrowia Biogen zbiera z publicznie dostępnych źródeł, takich jak zewnętrzne listy lub bazy danych, aby wybrać respondentów do uczestnictwa w badaniach rynku. Poglądy lub odpowiedzi pracowników służby zdrowia zawarte w formularzach badań, ankiet lub kwestionariuszy są zbierane bezpośrednio od pracowników służby zdrowia, gdy biorą oni udział w badaniu rynku lub ankiecie. W uzasadnionym interesie Biogen leży przetwarzanie danych osobowych celem zbierania danych dotyczących naszej firmy oraz branży, w której pracujemy, aby poprawić nasze zrozumienie tej branży oraz jej sposób pracy.

 1. Wnioski o dotacje, darowizny i sponsoringBiogen zbiera i wykorzystuje dane osobowe dotyczące pracowników służby zdrowia, gdy pracownik służby zdrowia lub organizacja opieki zdrowotnej, dla której pracuje, składa wniosek o dotację, darowiznę lub sponsoring. Zbierane przez nas w tym celu dane osobowe obejmują:
  • imię i nazwisko;
  • tytuł zawodowy;
  • dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu); oraz
  • informacje dotyczące wykształcenia i działalności zawodowej (takie jak historia zatrudnienia, wykształcenie, obszar wiedzy i specjalizacji, publikacje i wystąpienia publiczne, zainteresowanie produktami Biogen i metody leczenia).

Wymagamy tych informacji, aby:

  • rozważyć ujawniony konflikt interesów lub zbadać możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
  • jako odpowiedzialna firma ocenić historię kariery zawodowej pracownika służby zdrowia do celów analizy due diligence (w tym przestrzeganie przepisów antykorupcyjnych); oraz
  • określić  kwalifikacje  pracownika  służby  zdrowia  lub  innego  pracownika  organizacji  opieki zdrowotnej do otrzymania dotacji, darowizny lub sponsoringu.

Większość tych informacji Biogen zbiera bezpośrednio od pracowników służby zdrowia po otrzymaniu wniosku od pracownika służby zdrowia lub organizacji opieki zdrowotnej, dla której pracuje, o przyznanie dotacji, darowizny lub sponsoringu. Możemy także zbierać informacje dotyczące pracowników służby zdrowia z publicznie dostępnych źródeł, aby ocenić przestrzeganie przez nich przepisów antykorupcyjnych lub możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Te informacje są przetwarzane wyłącznie, gdy jest to istotne  i niezbędne do właściwej oceny danych pracowników służby zdrowia i spełnienia naszego zobowiązania do przyznawania dotacji, darowizn i sponsoringu wyłącznie partnerom biznesowym, którzy przestrzegają przepisów prawa i standardów etycznych.

W uzasadnionym interesie Biogen leży przetwarzanie danych osobowych celem określenia kwalifikacji pracownika służby zdrowia lub organizacji opieki zdrowotnej, w której pracuje, do otrzymania dotacji, darowizny lub sponsoringu. W pewnych przypadkach przetwarzanie tych danych osobowych celem spełnienia prawnych zobowiązań dotyczących przeciwdziałania łapownictwu i korupcji stanowi prawny obowiązek Biogen.

 1. Komunikacja wymagana przepisami prawa

W określonych sytuacjach Biogen ma obowiązek prawny wysyłki komunikacji do przedstawicieli zawodów medycznych na przykład, gdy wynika to z pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i względów bezpieczeństwa produktu leczniczego. Wówczas Biogen może korzystać z zewnętrznych podmiotów prowadzących bazy danych przedstawicieli zawodów medycznych w celu pozyskania ich danych kontaktowych lub wysyłki komunikacji w imieniu Biogen. W takich przypadkach Biogen przetwarza dane osobowe przedstawicieli zawodów medycznych i wysyła komunikację ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Biogen.

 1. Informacji medycznych

W ramach zwiększania bezpieczeństwa pacjentów stosujących produkty Biogen, Biogen świadczy usługi z zakresu udzielania informacji medycznych, w ramach których odpowiada na zapytania konsumentów, pacjentów i pracowników służby zdrowia dotyczące każdego aspektu stosowania produktów Biogen oraz wszelkich informacji ich dotyczących. Dane osobowe, które zazwyczaj gromadzimy, obejmują:

  • imię i nazwisko;
  • dane kontaktowe, takie jak adres, adres e-mail lub numer telefonu;
  • szczegółowe informacje dotyczące zapytania oraz
  • dodatkowe informacje dotyczące działalności zawodowej lekarza (na przykład w celu sprawdzenia, czy współpracujemy z wykwalifikowanym lekarzem).

Zazwyczaj otrzymujemy dane bezpośrednio od osoby, której dotyczą (na przykład, gdy są przekazywane w wiadomości e-mail albo podczas rozmowy telefonicznej) albo od osoby trzeciej, która przekazuje nam te informacje, takiej jak dystrybutor, program opieki domowej albo centrum kontaktu, które odbiera połączenia telefoniczne w Państwa imieniu.

Jako  odpowiedzialna  firma  farmaceutyczna  przetwarzamy  dane  osobowe  w ramach  naszej  usługi z zakresu udzielania informacji medycznych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Biogen, aby zagwarantować udzielenie odpowiedzi na ogólne zapytania dotyczące naszych produktów.

Sposób udostępniania przez nas danych osobowych innym podmiotom i międzynarodowe transfery danych

Ponadto Biogen okresowo i w celach określonych powyżej może mieć obowiązek udostępnienia danych osobowych pracowników służby zdrowia osobom trzecim. Takie strony to między innymi:

 1. Podmioty stowarzyszone

Możemy udostępniać dane osobowe naszym spółkom stowarzyszonym w celach opisanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności. Spółki stowarzyszone to spółki pozostające pod wspólną kontrolą naszej spółki macierzystej, Biogen, Inc., 225 Binney Street, Cambridge, MA 02142, Stany Zjednoczone, oraz naszej siedziby międzynarodowej, Biogen International GmbH, Neuhofstrasse 30, 6340 Baar, Szwajcaria.

 1. Osoby trzecie

Biogen może korzystać z usług osób trzecich, w ramach których udostępnienie danych osobowych pracowników służby zdrowia może być konieczne. Obejmuje to usługodawców, którzy: (a) wspierają Biogen w realizacji działań związanych z przetwarzaniem danych; (b) dostarczają system lub rozwiązanie technologiczne do użytku przez Biogen; (c) zarządzają systemem lub rozwiązaniem w chmurze; oraz (d) udostępniają Biogen placówki do przechowywania danych. Jeśli  zezwolimy osobie trzeciej na przetwarzanie danych osobowych pracowników służby zdrowia, przetwarzanie to będzie możliwe tylko w celach zgodnych z niniejszą Informacją o polityce prywatności. Ponadto taka osoba trzecia będzie zobowiązana do ochrony danych osobowych zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

 1. Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach możemy mieć obowiązek przekazania danych osobowych pracowników służby zdrowia w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie do sądu, nakaz przeszukania, ustawę lub rozporządzenie. Zamierzamy współpracować w takich sytuacjach, podejmując odpowiednie działania w celu zapewnienia, że wnioskodawca rozumie wrażliwy charakter danych osobowych, jakie może otrzymać. Zastrzegamy sobie również prawo do współpracy ze służbami porządkowymi w dochodzeniu i ściganiu użytkowników, którzy naruszają nasze zasady lub postępują w sposób niezgodny z prawem, bądź szkodliwy dla osób lub danych osobowych, za które jesteśmy odpowiedzialni.

 1. Transakcje korporacyjne

Możemy udostępniać dane osobowe pracowników służby zdrowia osobom trzecim w związku z reorganizacją firmy, fuzją, sprzedażą, powołaniem spółki joint venture, cesją, przeniesieniem lub innym rozporządzeniem całością lub częścią naszej firmy, aktywów lub akcji, w tym w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem.

Takie transfery mogą obejmować transfery poza granicę Państwa kraju zamieszkania do krajów, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak poziom ochrony danych zapewniany na mocy przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej. W takich przypadkach Biogen podejmuje odpowiednie kroki, aby zagwarantować, że w razie transferu do takich krajów dane będą odpowiednio chronione. Szwajcaria, w której siedzibę posiada Biogen International GmbH, to kraj uznany decyzją Komisji Europejskiej za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych na mocy obowiązujących w nim przepisów ochrony danych. W innych przypadkach, gdy konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych, Biogen zawiera zatwierdzone przez UE standardowe klauzule umowne. Na wniosek pracownika służby zdrowia Biogen przekaże dodatkowe informacje dotyczące odbiorców danych osobowych i umów dotyczących transferów danych zawartych z odbiorcami poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak przechowujemy dane osobowe

Przechowujemy dane osobowe pracowników służby zdrowia nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, do których zostały zebrane, i zgodnie ze wszystkimi określonymi okresami przechowywania wymaganymi na mocy prawa.

Przysługujące Państwu prawa

Pracownik służby zdrowia może w dowolnym momencie skontaktować się z Biogen, aby zgłosić żądanie dostępu do swoich danych osobowych lub uzyskać informacje o danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu (np. źródła danych osobowych). Pracownik służby zdrowia może również z zasadnych powodów nie zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych, zażądać ograniczenia ich przetwarzania oraz ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto pracownikowi służby zdrowia może przysługiwać prawo do przenoszenia danych.

W przypadku, gdy Biogen przetwarza dane osobowe pracownika służby zdrowia w oparciu o jego zgodę, pracownik służby zdrowia może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bez szkody, kontaktując się z nami przy pomocy poniższych danych kontaktowych lub, w przypadku wiadomości e-mail, klikając zawartą w niej opcję rezygnacji z subskrypcji. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Przypominamy, że niektóre z tych praw są ograniczone przez obowiązujące przepisy o ochronie danych, a my mamy prawo do zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych pracowników służby zdrowia w celu realizacji naszych zobowiązań prawnych (na przykład: zbierania danych dotyczących działania niepożądanego). Przed realizacją wniosku możemy zwrócić się do pracownika służby zdrowia o podanie dodatkowych informacji niezbędnych w celu weryfikacji jego tożsamości.

Dane kontaktowe

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych „administratorem danych” jest podmiot prawny odpowiedzialny za ochronę Państwa danych osobowych i pomoc w korzystaniu przez Państwa ze swoich praw w zakresie ochrony danych. Biogen jest administratorem danych danych osobowych pracowników służby zdrowia w związku z niniejszą Informacją o polityce prywatności. Jeżeli są Państwo pracownikiem służby zdrowia imają Państwo pytania lub wątpliwości związane z niniejszą Informacją o polityce prywatności lub przetwarzaniem Państwa danych osobowych, bądź chcieliby Państwo skorzystać z określonych powyżej praw, mogą Państwo skontaktować się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Biogen za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: privacy@biogen.com. Jeśli uznają to Państwo za konieczne, mogą Państwo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych, jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawa do prywatności zostały naruszone.

Powered by Biogen Poland Sp. z o.o.

(Biogen-101710)

Dodaj aplikację do ekranu początkowego:

Kliknij i "Dodaj aplikację do ekranu początkowego"