Pobieram do offline

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ przez BIOGEN SP z o.o. DOTYCZĄCY SERWISU SMART CHPL

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą aplikacji SMartChPL, dostępnego pod adresem URL: https://smartchpl.online/  a także jako SMartChPL dostępna w sklepie App Store oraz Google Play dalej: „Serwis”). Serwis ma cel informacyjny i przeznaczony jest dla osób wykonujących zawody medyczne w Polsce, a w szczególności zawód lekarza.
 2. Usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną za pomocą Serwisu jest Biogen Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Salsy 2, kod pocztowy 02-823, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000368206, NIP: 5252490992, REGON:14262887200000, strona Internetowa www.biogen-poland.pl, e-mail: informacja.medyczna@biogen.com (dalej: „Usługodawca”).
 3. Usługodawca powierzył zarządzanie Serwisem Neo Vinci  Sp. Z o.o. z siedzibą ul. Puławska 14,  02-512 Warszawa  (dalej „Neo Vinci”), z którą można kontaktować się za pośrednictwem adresu email kontakt@neovinci.pl lub listowanie pod wyżej wskazany adres
 4. Korzystanie z Serwisu nie wymaga spełnienia szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie dostępowe – jedynymi koniecznymi elementami jest:
 • urządzenie z systemem Android (w wersji co najmniej 5.0) bądź iOS (w wersji co najmniej 11.4),
 • dostęp do przeglądarki internetowej Google Chrome lub Mozilla Firefox
 • aktywne połączenie z siecią Internet (w przypadku braku połączenia, użytkownik zostaje poinformowany o korzystaniu z aplikacji w trybie offline – informacja wyświetlona zostaje w formie powiadomienia na stronie logowani
 1. Serwis ma charakter niepubliczny. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w Serwisie jest ograniczony wyłącznie do osób wykonujących zawody medyczne, a w szczególności zawód lekarza. Użytkownik podający dane uprawniające do korzystania z Serwisu i warunkujące uzyskanie dostępu do materiałów w nim zawartych, ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i zupełność podanych przez siebie informacji.
 2. Dostęp do Serwisu wymaga założenia konta użytkownika (rejestracji). Założenie konta wymaga podania przez użytkownika imienia, nazwiska, miasta, adresu email, numeru telefonu, numeru PWZ (Prawo Wykonywania Zawodu) oraz ustanowienia hasła.
 3. Usunięcie konta następuje na żądanie użytkownika przesłane na adres kontakt@neovinci.pl lub listowanie na adres Neo- Vinci Sp. Z o.o. ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa
 4. Informujemy, że prawa autorskie do Serwisu oraz zamieszczonych w nim materiałów zawartych w Serwisie przysługują wyłącznie ich autorom. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego o ile nie stanowi to naruszenia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
 5. Informujemy, że wszelkie zamieszczone w Serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystanie może odbywać się jedynie za pisemną, uprzednią zgodą podmiotu uprawnionego.
 6. Informujemy, że leki lub produkty wymienione w Serwisie są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych. Dokumenty i informacje dotyczące produktów leczniczych nie ograniczają ani nie wyłączają jakkolwiek niezależności specjalistów opieki zdrowotnej w zakresie podejmowanych przez nich decyzji. Dokumenty i informacje dotyczące produktów leczniczych nie mogą stanowić alternatywy dla konsultacji pacjenta ze specjalistą opieki zdrowotnej lub z innym wykwalifikowanym specjalistą. W celu uzyskania porady na konkretny problem powinien pacjent skontaktować się ze specjalistami opieki zdrowotnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków wymienionych w Serwisie może się odbywać jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego leku – jeśli jest on dostępny bez recepty.
 7. Informujemy, że żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w Serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez nas jako poufne. Informujemy także, że ich przekazanie powoduje, że nabywamy nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, wynalazki, plany oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać przez nas wykorzystane bez ograniczeń, w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji i marketingu.
 8. Informujemy, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają informacji odmiennej, objęte są odrębną ochroną i nie zostały przez nas przygotowane. Serwis został opracowany na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z wiedzą i należytą starannością.
 9. Staramy się na bieżąco rozszerzać i uaktualniać informacje zawarte w Serwisie, jednak nie jesteśmy w stanie udzielić żadnej gwarancji do treści zamieszczonych w Serwisie i w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jego zawartość.
 10. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Podejmujemy środki zmierzające do zminimalizowania tego ryzyka, w szczególności  poprzez zabezpieczenie serwerów, połączeń i Serwisu. Niemniej jednak nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie niebezpieczeństw. Dostęp do Serwisu odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.
 11. Użytkownik zobowiązuje się nie angażować ani nie pomagać bądź zachęcać innych do angażowania się w przekazywanie, przesyłanie, wysyłanie pocztą lub mailem lub udostępnianie w inny sposób w Serwisie treści:
  1. które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierają groźby, są obraźliwe, napastujące, niedozwolone, szkalujące, wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, oszczercze, godzące w prywatność innych osób, nawołujące do nienawiści, w tym rasowej lub etnicznej, lub w inny sposób niedopuszczalne
  2. wobec których użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich udostępniania, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie stosunku umownego
  3. o których użytkownik wie, że są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu i świadczonych za jego pomocą usług można zgłaszać na adres: adres kontakt@neovinci.pl lub listowanie na adres Neo- Vinci Sp. Z o.o ul. Puławska 14,  02-512 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od ich otrzymania przez Neo Vinci. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji lub wskazania użytkownika.
 13. Usługodawca może dokonać jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Regulamin obowiązuje w zmienionej treści od chwili jego publikacji w Serwisie.

 

Powered by Biogen Poland Sp. z o.o.

(Biogen-101710)

Dodaj aplikację do ekranu początkowego:

Kliknij i "Dodaj aplikację do ekranu początkowego"